శ్రీల భక్తివినోద ఠాకూరుల జీవిత చరిత్ర (వీడియో ప్రసంగం)
శ్రీల భక్తివినోద కీర్తనలు (వీడియో)
శ్రీల భక్తివినోద కీర్తనలు (ఆడియో)
1. సచ్చిదానంద శ్రీల భక్తివినోద (మంగళాచరణము)
2. ఆచార్యులరయంగ (మంగళాచరణము)
3. పలుకవే హృదయవీణ (మంగళాచరణము)
4. మహాద్భుతం శ్రీప్రభుపాద (మంగళాచరణము)
5. గురుదేవా గురుదేవా
6. తూర్పుదిక్కున అరుణకాంతులు
7. చెప్పగలరా ఆ రోజెపుడో
8. మధురస్వరమ్మున శ్రీగౌరాంగుడు
9. నవద్వీపమున గంగాతటిపై
10. చిత్తము తనువు గృహము
11. చైతన్యశతనామావళి (భాగము 1)
12. చైతన్యశతనామావళి (భాగము 2)
13. చైతన్యశతనామావళి (భాగము 3)
14. చైతన్యశతనామావళి (భాగము 4)
15. సర్వేశ్వరులకు ఈశ్వరుండవు
16. నా మొర వినుమా గోపీనాథా
17. రేయింబవలు నా మనమందిరమున
18. రాధాకృష్ణ అనండి అందరు
19. శ్రీకృష్ణశత నామావళి (భాగము 1)
20. శ్రీకృష్ణశత నామావళి (భాగము 2)
21. శ్రీకృష్ణశత నామావళి (భాగము 3)
22. శుద్ధభక్తుని చరణరేణువు (రాగమాలిక)
23. మహాప్రసాదే గోవిందే
24. వైష్ణవ ఠాకురా దయాసాగరా
25. శుద్ధభక్తుని చరణరేణువు (సరళరాగము)
అమల హరినామము
1. హరినామము (రాగము 1)
2. హరినామము (రాగము 2)
3. హరినామము (రాగము 3)
4. హరినామము (రాగము 4)
5. హరినామము (రాగము 5)
6. హరినామము (రాగము 6)
7. హరినామము (రాగము 7)
8. హరినామము (రాగము 8)
9. హరినామము (రాగము 9)
10. హరినామము (రాగము 10)
11. హరినామము (రాగము 11)
12. హరినామము (రాగము 12)
13. హరినామము (రాగము 13)
14. హరినామము (రాగము 14)
15. హరినామము (రాగము 15)
శ్రీల భక్తివినోద ఉపదేశాలు (ఆడియో)
1. ధర్మమంటే ఏమిటి?
ధర్మమంటే ఏమిటి?
2. మాయాబద్ధుడైన జీవుని మొదటి లక్షణం ఏమిటి?
మాయాబద్ధుడైన జీవుని మొదటి లక్షణం ఏమిటి?
3. వైష్ణవధర్మం అంటే ఏమిటి? అది ఎన్ని రకాలు?
వైష్ణవధర్మం అంటే ఏమిటి? అది ఎన్ని రకాలు?
4. పరిమితంగా కనిపించే భగవద్రూపం సర్వశ్రేష్ఠం ఎట్లా అవుతుంది?
పరిమితంగా కనిపించే భగవద్రూపం సర్వశ్రేష్ఠం ఎట్లా అవుతుంది?
5. మనిషి జ్ఞానం సంపాదించాలంటే పండితుడు కావాలా? వైష్ణవుడు కావాలా?
మనిషి జ్ఞానం సంపాదించాలంటే పండితుడు కావాలా? వైష్ణవుడు కావాలా?
6. సాధనభక్తి అంటే ఏమిటి?
సాధనభక్తి అంటే ఏమిటి?
7. భక్తి వలన కలిగే నిజమైన ఫలం, గౌణఫలం ఏమిటి?
భక్తి వలన కలిగే నిజమైన ఫలం, గౌణఫలం ఏమిటి?
8. భక్తిసాధన భౌతికకలాపం లాగానే కనిపిస్తుంది. అది నిత్యమైనది ఎట్లా అవుతుంది?
భక్తిసాధన భౌతికకలాపం లాగానే కనిపిస్తుంది. అది నిత్యమైనది ఎట్లా అవుతుంది?
9. మనిషి తయారు చేసిన భగవన్మూర్తి నిత్యమైనది ఎట్లా అవుతుంది?
మనిషి తయారు చేసిన భగవన్మూర్తి నిత్యమైనది ఎట్లా అవుతుంది?
10. భక్తుల సాంగత్యం అంటే ఏమిటి?
భక్తుల సాంగత్యం అంటే ఏమిటి?
11. సాధారణమైన అన్నం, పప్పు మహాప్రసాదం ఎట్లా అవుతుంది?
సాధారణమైన అన్నం, పప్పు మహాప్రసాదం ఎట్లా అవుతుంది?
12. భక్తుల సాంగత్యం భవసాగరాన్ని ఎట్లా దాటిస్తుంది?
భక్తుల సాంగత్యం భవసాగరాన్ని ఎట్లా దాటిస్తుంది?
13. నాలుగు రకాల తెలివిగలవాళ్ళు ఎవరు?
నాలుగు రకాల తెలివిగలవాళ్ళు ఎవరు?
14. నిజమైన వైరాగ్యానికి, ఫల్గు వైరాగ్యానికి తేడా ఏమిటి?
నిజమైన వైరాగ్యానికి, ఫల్గు వైరాగ్యానికి తేడా ఏమిటి?
15. వైష్ణవులలో ఉన్న మూడు రకాలు ఏమిటి?
వైష్ణవులలో ఉన్న మూడు రకాలు ఏమిటి?
16. మధ్యమాధికారి లక్షణాలు ఏమిటి?
మధ్యమాధికారి లక్షణాలు ఏమిటి?
17. ఉత్తమాధికారి లక్షణాలు ఏమిటి?
ఉత్తమాధికారి లక్షణాలు ఏమిటి?
18. కనిష్ఠాధికారి ప్రధాన, గౌణ లక్షణాలు ఏమిటి?
కనిష్ఠాధికారి ప్రధాన, గౌణ లక్షణాలు ఏమిటి?
19. మధ్యమాధికారి ప్రధాన లక్షణాలు ఏమిటి?
మధ్యమాధికారి ప్రధాన లక్షణాలు ఏమిటి?
20. వైష్ణవుల గురించి మరికొన్ని ముఖ్యవిషయాలు?
వైష్ణవుల గురించి మరికొన్ని ముఖ్యవిషయాలు?
21. వైష్ణవులు ఇతర మతాలను నిందించవచ్చా?
వైష్ణవులు ఇతర మతాలను నిందించవచ్చా?
22. నాగరికత అంటే ఏమిటి?
నాగరికత అంటే ఏమిటి?
23. వైష్ణవ సిద్ధాంతం చరిత్ర ఏమిటి?
వైష్ణవ సిద్ధాంతం చరిత్ర ఏమిటి?
24. వైష్ణవులెందుకు శ్రాద్ధకర్మలను పాటించరు?
వైష్ణవులెందుకు శ్రాద్ధకర్మలను పాటించరు?
25. ఎందుకు బ్రాహ్మణులు, పండితులు హరినామాన్ని, వైష్ణవ ధర్మాన్ని ఎక్కువగా మెచ్చరు?
ఎందుకు బ్రాహ్మణులు, పండితులు హరినామాన్ని, వైష్ణవ ధర్మాన్ని ఎక్కువగా మెచ్చరు?